Skip Navigation

Varsity Athletics

Women's Basketball

Carleton Athletics
Go

Statistics, Records & Honors

2018-19 Carleton Women's Basketball Statistics               . 

2018-19 MIAC Women's Basketball Statistics                   .

2018-19 NCAA Women's Basketball Statistics

Carleton Statistics MIAC Statistics
2018-19 Women's Basketball Statistics 2018-19 MIAC Statistics
2017-18 Women's Basketball Statistics 2017-18 MIAC Statistics
2016-17 Women's Basketball Statistics 2016-17 MIAC Statistics
2015-16 Women's Basketball Statistics 2015-16 MIAC Statistics
2014-15 Women's Basketball Statistics 2014-15 MIAC Statistics
2013-14 Women's Basketball Statistics 2013-14 MIAC Statistics
2012-13 Women's Basketball Statistics 2012-13 MIAC Statistics
2011-12 Women's Basketball Statistics 2011-12 MIAC Statistics
2010-11 Women's Basketball Statistics 2010-11 MIAC Statistics
2009-10 Women's Basketball Statistics 2009-10 MIAC Statistics
2008-09 Women's Basketball Statistics 2008-09 MIAC Statistics
2007-08 Women's Basketball Statistics 2007-08 MIAC Statistics
2006-07 Women's Basketball Statistics 2006-07 MIAC Statistics
2005-06 Women's Basketball Statistics 2005-06 MIAC Statistics
2004-05 Women's Basketball Statistics 2004-05 MIAC Statistics
2003-04 Women's Basketball Statistics 2003-04 MIAC Statistics
2002-03 Women's Basketball Statistics 2002-03 MIAC Statistics
2001-02 Women's Basketball Statistics 2001-02 MIAC Statistics
2000-01 Women's Basketball Statistics 2000-01 MIAC Statistics
1999-00 Women's Basketball Statistics 1999-00 MIAC Statistics
1998-99 Women's Basketball Statistics 1998-99 MIAC Statistics
1997-98 Women's Basketball Statistics 1997-98 MIAC Statistics
1996-97 Women's Basketball Statistics 1996-97 MIAC Statistics
Previous Women’s Statistics (Unavail.) Previous MIAC Statistics

 

NCAA Women's Basketball Statistics Archives