Carleton Chapel Labyrinth

(Photo by: Lesanna Dobrahner '04)